Dịch vụ Vận chuyển Linh hoạt ADA Miễn phí

Nếu quý vị là người tàn tật với những hạn chế về chức năng khiến quý vị không thể sử dụng các tuyến đường cố định của Hệ thống Vận chuyển High Point, quý vị có thể hội đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ TIẾP CẬN HPTS. Người tàn tật phải hoàn thành quy trình chứng nhận bằng cách điền vào mẫu đơn ở đường link bên dưới, gọi cho dịch vụ TIẾP CẬN HPTS theo số 336-887-1183 (TDD# 336-883-8517) hoặc đến văn phòng của Hệ thống Vận chuyển High Point tại số 716 West Martin Luther King Jr Drive. Mẫu đơn này gồm hai phần.  Phần A phải được hoàn thành và ký bởi cá nhân hoặc người đại diện của cá nhân đó, và Phần B phải được hoàn thành và ký bởi một chuyên gia hiểu rõ về các khuyết tật của quý vị và họ có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng đi xe buýt của quý vị.  Cả hai phần của đơn đã điền xong phải được gửi lại cho Hệ thống Vận chuyển High Point để xem xét và phê duyệt.

Xin hãy đợi 21 ngày để chúng tôi xử lý đơn của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một bức thư thông báo về việc phê duyệt hoặc từ chối chứng nhận và các lý do thích đáng.
Xe buýt Vận chuyển Theo Yêu cầu

Khách


Nếu quý vị tới High Point và đưa ra tài liệu chứng minh mình đủ điều kiện tham gia dịch vụ vận chuyển linh hoạt ADA ở khu vực pháp lý nơi sinh sống của quý vị, thì dịch vụ TIẾP CẬN HPTS sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển linh hoạt cho quý vị khi quý vị ở đây trong tối đa 21 ngày mỗi năm, có nghĩa là trong mỗi giai đoạn 365 ngày kể từ ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ.   

Nếu quý vị là người khuyết tật và tới High Point, nhưng khu vực pháp lý nơi quý vị sinh sống không cung cấp dịch vụ vận chuyển linh hoạt ADA miễn phí, dịch vụ TIẾP CẬN HPTS sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển linh hoạt sau khi xác minh tình trạng khuyết tật của quý vị.  Quý vị có thể tiếp nhận dịch vụ lên tới 21 ngày mỗi năm; đó là khoảng thời gian 365 ngày kể từ ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ.
 
Vui lòng liên hệ TIẾP CẬN HPTS sớm nhất có thể nếu bạn có ý định đến và muốn sử dụng dịch vụ của High Point.


Chi phí

Giá hiện hành của dịch vụ là $2.50 cho một chuyến đi một chiều. Quý vị có thể trả tiền xe bằng số tiền mặt chính xác, hoặc sử dụng vé TIẾP CẬN HPTS mà quý vị có thể mua tại văn phòng Hệ thống Vận Chuyển High Point tại 716 W Martin Luther King Jr Drive. Tiền xe do người lái xe thu và phải được trả trước khi đi xe.  Dịch vụ TIẾP CẬN HPTS không chịu trách nhiệm đối với các vé bị mất hoặc bị lấy trộm.

Nhân viên Chăm sóc Cá nhân (PCA) và Người đi kèm


Nếu quý vị cần trợ giúp đặc biệt, một người có thể đi cùng quý vị như một PCA mà không phải trả thêm chi phí.  Quý vị cũng được quyền có một người đi kèm, người này phải trả giá vé $2.50 cho một chuyến đi.  Lái xe sẽ hỗ trợ quý vị từ cửa nhà quý vị ra tới xe và từ xe vào tận nơi quý vị tới.  Vui lòng thông báo cho dịch vụ TIẾP CẬN HPTS nếu quý vị được hộ tống bởi một PCA hoặc một người đi cùng khi quý vị đặt hẹn cho chuyến đi.


Đơn Xin Việc


Vui lòng hoàn thiện mỗi người một đơn ngay cả trong trường hợp tất cả sống tại cùng một địa chỉ.

Các tài liệu về Vận chuyển linh hoạt ADA