Thẻ đi xe

Ngoài việc trả chính xác số tiền mua vé, HPTS còn cung cấp một số tùy chọn thanh toán nhất định:

Vé Giá Thường ($10)

Vé Giá Thường

Vé Xe Nửa Giá ($5)

Vé Giảm Nửa Giá

Giá vé thường 30 - Thẻ ngày ($40)

Thẻ 30 Ngày Giá Thông Thường

Thẻ 30 Ngày Giá đã Giảm ($20)

Thẻ 30 Ngày Giá Giảm

Vé Một Chiều ($1)

Vé Một Chiều

Chuyển xe vận chuyển có giá trị (miễn phí chuyển tiếp cho chuyến trả tiền)

Chuyển xe vận chuyển có giá trị