Thẻ đi xe

Ngoài việc trả chính xác số tiền mua vé, HPTS còn cung cấp vài tùy chọn.  Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, HPTS bắt đầu sử dụng thẻ thông minh không tiếp xúc theo ba mức độ.  Thẻ nạp được tiền, thẻ đi xe không giới hạn trong 30 ngày và vé đi xe lẻ. 
Thẻ điểm - Thẻ giá trị có thể nạp lại

Thẻ có thể nạp lại

Thẻ điểm - Thẻ thông minh với nguyên giá vé cho 30 ngày
Thẻ điểm - Thẻ thông minh với nửa giá vé cho 30 ngày
Vé điểm - Thẻ thông minh cho một lượt di chuyển

Giá vé thường

Thẻ đi xe 30 ngày

Giảm nửa giá vé

Thẻ đi xe 30 ngày

Vé cho một chuyến