Thẻ đi xe

Ngoài việc trả chính xác số tiền mua vé, HPTS còn cung cấp vài tùy chọn.  Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, HPTS bắt đầu sử dụng thẻ thông minh không tiếp xúc theo ba mức độ.  Thẻ nạp được tiền, thẻ đi xe không giới hạn trong 30 ngày và vé đi xe lẻ.  Các loại vé sau đây sẽ được chấp nhận cho tới khi hết hạn hoặc tới ngày 30 tháng 6 năm 2019, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Vé Giá Thường ($10)

Vé Giá Thường

Vé Xe Nửa Giá ($5)

Vé Giảm Nửa Giá

Vé Một Chiều ($1)

Vé Một Chiều

Giá vé thường 30 - Thẻ ngày ($40)

Thẻ 30 Ngày Giá Thông Thường

Thẻ 30 Ngày Giá đã Giảm ($20)

Thẻ 30 Ngày Giá Giảm