Chương trình Giảm nửa Giá vé

Những người nhận Medicare, người cao tuổi (60 tuổi trở lên) và người tàn tật có đủ điều kiện được hưởng chương trình giảm nửa giá vé của Hệ Thống Vận Chuyển High Point Để đáp ứng điều kiện, quý vị phải có thẻ Medicare còn hiệu lực để xuất trình cho người lái xe mỗi lần đi xe, một thẻ căn cước có ảnh và ngày sinh để chứng minh rằng quý vị từ 60 tuổi trở lên, hoặc quý phải xin cấp thẻ giảm giá vé bằng cách in ra và hoàn tất mẫu Đơn xin giảm giá vé xe buýt(PDF).

Nếu quý vị không có thẻ Medicare hoặc thẻ căn cước có ảnh và ngày sinh của quý vị, đồng thời quý vị đủ điều kiện về tuổi, xin vui lòng hoàn tất đoạn đầu của đơn xin, cung cấp bản sao giấy tờ chứng minh tuổi của quý vị, ký vào Phần IV và gửi lại đơn cho văn phòng Vận chuyển để được chụp ảnh và làm thẻ căn cước.

Nếu quý vị không có thẻ Chăm sóc Y tế và quý vị đủ điều kiện theo tình trạng tàn tật, hãy hoàn tất đoạn đầu và Phần II của đơn. Một bác sĩ biết rõ quý vị sẽ phải hoàn tất Phần II của đơn. Ký vào Phần IV của đơn và gửi lại đơn cho văn phòng vận chuyển để được chụp ảnh và làm thẻ căn cước.