Quảng Cáo Trên Hệ Thống Giao Thông

Bên Trong

Hệ Thống Vận Chuyển High Point cung cấp Phương Tiện Giao Thông bên ngoài phương tiện vận chuyển dành cho quảng cáo thương mại và các quảng cáo có giới hạn cho chương trình của các tổ chức phi lợi nhuận. Quảng cáo thương mại được ưu tiên hơn quảng cáo phi lợi nhuận. Ngoài ra, một phần diện tích bên trong phương tiện vận chuyển sẽ được dành cho quảng cáo thương mại, và High Point Transit cũng sẽ dành không gian quảng cáo dịch vụ công miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Để biết thêm thông tin về quảng cáo, vui lòng liên hệ với Street Level Media tại https://www.streetlevelmedia.com/contact/  hoặc (910) 323-9306.