Kế hoạch Vận chuyển Phạm vi ngắn

Trong năm tài chính 2013 High Point Transit đã bắt đầu quá trình xem xét và đánh giá hoạt động và hiệu quả của những tuyến cố định và hệ thống vận chuyển linh hoạt.  Kết quả đánh giá sẽ cung cấp cho hệ thống vận tải báo cáo chi tiết về hiệu quả hoạt động của hệ thống hiện tại, xác định những khu vực và cơ hội để cải tiến hoặc tối ưu hóa các tuyến đường, cũng như xác định và đặt ưu tiên cho những khu vực trong cộng đồng nơi mà việc điều chỉnh hoặc mở rộng dịch vụ vận tải có thể giúp làm tăng khả năng tiếp cận việc làm của người dân và các dịch vụ cộng đồng khác.

Tài liệu Kế hoạch Vận chuyển Phạm vi Ngắn đã Thông qua lần Cuối

Cuộc họp Ngày tháng    Sản phẩm
Ủy ban Điều hành Ngày 22 tháng Tư, năm 2014
Cuộc họp về Thông tin Vận chuyển Cơ bản
Ủy ban Điều hành
và Hội đồng Cố Vấn
Ngày 29 tháng 5, năm 2014
Ủy ban Chỉ đạo liên hợp
và Hội đồng Cố Vấn
Ngày 9 tháng 9, năm 2014
Thuyết trình với Hội đồng Thành phố Ngày 18 tháng 12, năm 2014
Ủy ban Chỉ đạo liên hợp
và Hội đồng Cố Vấn
Ngày 13 tháng 1, năm 2015
Hội thảo Mở Ngày 13 tháng 1, năm 2015
5 chiều - 7 tối
Các chương riêng lẻ
Xem Tài liệu về Thay đổi Tuyến đường Dự kiến từ Cuộc họp 18/12/14