Kế hoạch Phối hợp Địa phương

Kế hoạch Vận chuyển Công cộng & Vận chuyển Nhân Sinh Phối hợp


Kế hoạch Phối hợp Địa phương MPO của High Point (PDF)


Truy cập thông tin về nhu cầu đi lại và vận chuyển của người già, người bị tật nguyền và người có thu nhập thấp.

Tổ chức Kế hoạch Đô thị thành phố High Point (High Point Metropolitan Planning Organization - MPO), phối hợp với Sở Giao thông Vận tải bang Bắc Carolina và công ty RLS and Associates đã hoàn thành Kế hoạch Phối hợp Địa phương về nhu cầu đi lại và vận chuyển của người già, người bị tật nguyền và người có thu nhập thấp trên toàn khu vực High Point.

Nỗ lực quy hoạch này nhằm thực hiện yêu cầu của Liên Bang, theo đó phải có một quy hoạch được hoàn tất và thông qua trước khi các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển trong khu vực có thể tiếp cận các chương trình tài trợ vốn cụ thể được Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Liên Bang và/hoặc Sở Giao thông Vận tải bang Bắc Carolina cung cấp.