Kế hoạch Vận tải

Cơ quan Quy hoạch Hệ thống Giao thông tìm hiểu các cơ hội cải tiến dịch vụ vận chuyển công cộng hiện tại và thiết lập dịch vụ vận chuyển ở những địa điểm chưa có dịch vụ. Chương trình Quy hoạch Giao thông xúc tiến nâng cao năng lực vận chuyển bằng cách cho phép người dân chọn những cách đi lại thay thế với thời gian đi lại đáng tin cậy. Dịch vụ vận chuyển là điều thiết yếu đối với cách thức giao thông ngày nay của người dân trong vùng và sẽ còn trở nên quan trọng hơn nữa trong tương lai.

Cán bộ quy hoạch có trách nhiệm phát triển và phân tích các kế hoạch và lịch trình dịch vụ, bao gồm các lựa chọn dịch vụ vận chuyển thay thế trong tương lai gần, các kế hoạch dịch vụ trong trung hạn và các chương trình dịch vụ dài hạn. Họ cũng phân tích và trợ giúp trong việc chuẩn bị lịch vận chuyển và các chính sách giá, và có trách nhiệm bổ sung và cải thiện thiết bị ở điểm dừng xe buýt, chẳng hạn như ghế và mái che.
Xác định Mức độ Dịch vụ
Xác định các loại loại hình và mức độ dịch vụ sẽ bắt đầu bằng việc quy hoạch và lên lịch trình. Xem xét các mô hình giao thông và đánh giá nhu chung về dịch vụ của Hệ thống Giao thông High Point là điều thiết yếu để phát triển một dịch vụ mang lại lợi ích cho càng nhiều người tham gia giao thông càng tốt. Việc sử dụng nhiều công cụ và nguồn lực cùng với thông tin lịch sử, quy hoạch và lên lịch trình sẽ cân đối giữa các nguồn lực với trách nhiệm cơ bản đối với cộng đồng mà Hệ thống Giao thông High Point phục vụ. Cùng với thời gian, các tài liệu khác sẽ được thêm vào trang web này để mở rộng bức tranh về những nỗ lực quy hoạch của Hệ thống Giao thông High Point.