Đường dẫn

Miễn trừ Trách nhiệm khi Thoát khỏi Trang
Trang mà quý vị đang xem có chứa đường dẫn tới các trang web bên ngoài Hệ thống Giao thông High Point. Đường dẫn tới các trang ngoài bên ngoài hệ thống High Point Transit System được cung cấp để quý vị tiện truy cập những thông tin liên quan. Hệ thống Giao thông High Point không chứng nhận tính chính xác của những thông tin mà các trang được liên kết đó cung cấp. Đường dẫn tới trang web không phải sự xác nhận của Hệ thống Vận chuyển High Point hoặc của bất kỳ nhân viên nào của tổ chức tài trợ của trang hoặc sản phẩm, dịch vụ được thể hiện trên trang.