Đạo luật về Người Mỹ Tàn tật (ADA)

Bộ Giao Thông Hoa Kỳ đang sửa lại các quy tắc theo Đạo luật về Người Mỹ Tàn tật ADA và phần 504 của Đạo luật Phục hồi Chức năng năm 1973, như đã sửa đổi (phần 504) cụ thể để yêu cầu các đơn vị vận tải phải điều chỉnh/thay đổi một cách phù hợp các chính sách, hành động, và quy trình để tránh phân biệt đối xử và đảm bảo những người tàn tật có thể tiếp cận chương trình của họ.

Hệ thống Giao thông High Point sẽ tiến hành tất cả các điều chỉnh hợp lý đối với các chính sách và chương trình để đảm bảo người tàn tật có cơ hội bình đẳng để tham gia các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Hệ thống Giao thông High Point. Ngoại trừ các điều chỉnh:
  • Đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hoặc sự an toàn của người khác.
  • Khiến cho dịch vụ thay đổi một cách cơ bản.
  • Không thực sự cần thiết để người tàn tật tiếp cận dịch vụ của đơn vị.
  • Gây ra gánh nặng hành chính và tài chính quá mức.

Yêu cầu/Khiếu nại


Tất cả những yêu cầu điều chỉnh hợp lý và/hoặc than phiền liên quan đến yêu cầu điều chỉnh hợp lý (ví dụ tuyến đường cố định, vận chuyển linh hoạt, hoặc phương tiện) có thể nộp theo cách thức sau: qua một mẫu đơn trực tuyến, qua email, qua fax tới số 336-883-3425, qua điện thoại tới số 336-883-3424 hoặc qua đường bưu điện tới:
Civil Rights Compliance Officer
TRẢ LỜI: Yêu cầu Điều chỉnh Hợp lý
High Point Transit System
716 W Kivett Drive
High Point, NC 27262

Khi không thể thông báo trước, lái xe sẽ điều chỉnh hợp lý với hành khách tùy theo yêu cầu. Hành khách phải mô tả những gì họ cần để sử dụng dịch vụ và lý do tại sao điều đó là cần thiết.