Chương trình DBE

Cơ hội Công bằng


Hệ thống Giao thông của thành phố High Point cam kết bảo đảm rằng mọi người đều có cơ hội công bằng được nhận và tham gia ký hợp đồng với Hệ thống Giao thông Thành phố High Point, giúp tăng số lượng Doanh nghiệp Kinh doanh Bất lợi DBE và khuyến khích các Doanh nghiệp DBE tham gia các cơ hội ký hợp đồng chính và hợp đồng thầu phụ. Do đó chính sách của Hệ thống Giao thông Thành phố High Point là các doanh nghiệp DBE sẽ có cơ hội ngang nhau trong việc cạnh tranh và tham gia ký hợp đồng và hợp đồng thầu phụ với Hệ thống Giao thông Thành phố High Point, theo quy định của Bộ Giao thông Hoa Kỳ (USDOT) 49 CFR phần 26.

Tiêu chuẩn Thích hợp


Để được chứng nhận là một DBE, một doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện thành lập theo quy định của USDOT 49 CFR Phần 26. Thay mặt bang Bắc Carolina, Sở Giao thông Bắc Carolina (NCDOT) chứng nhận doanh nghiệp là một DBE. Để nộp hồ yêu cầu chứng nhận hoặc tìm hiểu thêm thông tin về quá trình chứng nhận, vui lòng liên hệ với Đơn vị Dịch vụ theo Hợp đồng thuộc Sở Giao thông bang Bắc Carolina theo số 919-707-4800 hoặc truy cập tài nguyên trực tuyến của Sở.

Thông báo Mục tiêu của DBE 2020 - 2022


Sau đây Hệ thống Vận chuyển của Thành phố High Point (Transit) công bố mục tiêu chung của Chương trình DBE cho năm tài chính 2020-2022. Mục tiêu chung là 5.3% cho tất cả các dự án được FTA tài trợ trong năm tài chính 2020-2022. The methodology used in developing this goal is available for inspection during normal business hours at the administrative offices of the Small Business Program Administrator, High Point Transit System located at 716 W M. L. K. Jr. Drive,
High Point, NC 27262

For additional information and questions, please contact Angela Lane, at 336-883-3424 during normal business hours.