Chương trình DBE

Cơ hội Công bằng


Hệ thống Giao thông của thành phố High Point cam kết bảo đảm rằng mọi người đều có cơ hội công bằng được nhận và tham gia ký hợp đồng với Hệ thống Giao thông Thành phố High Point, giúp tăng số lượng Doanh nghiệp Kinh doanh Bất lợi DBE và khuyến khích các Doanh nghiệp DBE tham gia các cơ hội ký hợp đồng chính và hợp đồng thầu phụ. Do đó chính sách của Hệ thống Giao thông Thành phố High Point là các doanh nghiệp DBE sẽ có cơ hội ngang nhau trong việc cạnh tranh và tham gia ký hợp đồng và hợp đồng thầu phụ với Hệ thống Giao thông Thành phố High Point, theo quy định của Bộ Giao thông Hoa Kỳ (USDOT) 49 CFR phần 26.

Tiêu chuẩn Thích hợp


Để được chứng nhận là một DBE, một doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện thành lập theo quy định của USDOT 49 CFR Phần 26. Thay mặt bang Bắc Carolina, Sở Giao thông Bắc Carolina (NCDOT) chứng nhận doanh nghiệp là một DBE. Để nộp hồ yêu cầu chứng nhận hoặc tìm hiểu thêm thông tin về quá trình chứng nhận, vui lòng liên hệ với Đơn vị Dịch vụ theo Hợp đồng thuộc Sở Giao thông bang Bắc Carolina theo số 919-707-4800 hoặc truy cập tài nguyên trực tuyến của Sở.

Thông báo Mục tiêu của DBE 2020 - 2022


Hệ thống Vận chuyển của thành phố High Point (Giao thông) theo đây xin thông báo mục tiêu tổng thể dành cho Chương trình Doanh nghiệp Kinh doanh Bất lợi (DBE) cho năm tài khóa 2020-2022. Mục tiêu chung là 5.3% cho tất cả các dự án được FTA tài trợ trong năm tài chính 2020-2022. Phương pháp luận được sử dụng trong quá trình phát triển mục tiêu này hiện sẵn có để kiểm tra trong giờ làm việc thông thường tại văn phòng hành chính của Quản trị viên Chương trình Kinh doanh Nhỏ, Hệ thống Vận chuyển High Point tại 716 W M. L. K. Jr. Drive,
High Point, NC 27262

Để biết thêm thông tin và hỏi thêm, vui lòng liên hệ Angela Lane, theo số 336-883-3424 trong giờ làm việc thông thường.