Chính sách quyên góp giá vé

Hệ Thống Vận Chuyển High Point cam kết cung cấp các dịch vụ vận chuyển cộng đồng cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người dùng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn, những người có thể nhận được hỗ trợ từ các tổ chức phi lợi nhuận. HPTS mong muốn thực hiện phần việc của mình với việc tặng vé đi lại cho các tổ chức cung cấp các dịch vụ cần thiết này.

 Yêu cầu quyên góp vé từ HPTS sẽ được xem xét theo các điều kiện và yêu cầu sau:

  • Đây phải là một tổ chức 501(c)(3) do IRS chỉ định; và 
  • Một yêu cầu từ mỗi tổ chức sẽ được xem xét cho mỗi năm tài chính (ngày 1 tháng 7 - ngày 30 tháng 6) với giá trị quyên góp tối đa là $100 cho mỗi tổ chức mỗi năm; và 
  • Nếu tổ chức yêu cầu đó có tài khoản với HPTS, tài khoản đó phải ở trạng thái hoạt động bình thường, không có số dư nợ trong tài khoản.
  • Tổ chức yêu cầu phải gửi yêu cầu theo biểu mẫu đính kèm cùng với trang chữ ký của Biểu mẫu 990 hoặc 990-EZ của IRS được gửi gần đây nhất.
  • Yêu cầu phải được gia hạn hàng năm. 
  • Giá trị tối đa của vé do HPTS cấp cho mỗi năm tài chính sẽ không vượt quá $1.000 giá trị của vé tặng dùng cho một lần đi,
  • Vé quyên góp hết hạn dựa trên ngày được mã hóa trong thẻ và
  • Giá trị của vé quyên góp dựa trên giá vé một chiều có hiệu lực tại thời điểm phát hành.
  • Hội đồng thành phố phải phân bổ kinh phí hàng năm trong ngân sách của Sở Giao thông Vận tải/Phòng Giao thông.


Biểu mẫu Yêu cầu Quyên góp Vé Đi Xe buýt (PDF có thể điền thông tin)